Chiller và Phụ Kiện

Heating Coil

Chiller và Phụ Kiện

Water and Water

Chiller và Phụ Kiện

UAR Evaporator ( Bình bay hơi)

Chiller và Phụ Kiện

UAR Condenser

Chiller và Phụ Kiện

UAR Sea Water Condenser